Polityka prywatności firmy INDROL Sp. z o.o., spółka komandytowa

Zasady przetwarzania danych osobowych

INDROL Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Wolsztyńska 68, 62-068 Rostarzewo przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Firma  zbierając i przetwarzając dane osobowe, stosują się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełniają co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

1. Zasady przetwarzania danych osobowych:

a. „zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”,
b. „ograniczenie celu”,
c. „minimalizacja danych”,
d. „prawidłowość”,
e. „ograniczenie przechowywania”,
f. „integralność i poufność”.

2 Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszej strony internetowej, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub kilka plików cookie.

Jakie dane o Tobie zbieramy

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cookie.

Kto jest administratorem i jak się z nim skontaktować

Administratorem Twoich danych osobowych jest: INDROL Sp. z o.o., spółka komandytowa, ul. Wolsztyńska 68, 62-068 Rostarzewo - w sprawie twoich danych osobowych możesz skontaktować się, pisząc na wskazany powyżej adres administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@indrol.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisów Firmy będą przetwarzane w następujących celach:

1. prowadzenia działań marketingowych, w tym pozyskania i utrzymania klienta;
2. sprzedaży produktów i usług;
3. korespondencji, odpowiedzi na zadane pytania, wykonania umowy lub podjęcia czynności przed jej zawarciem;
4. dochodzenia ewentualnych roszczeń (w tym działań windykacyjnych) i odszkodowań;
5. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
6. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
7. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
8. archiwizacji;
9. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na firmie  

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

1. udzielona zgoda;
2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Twoje pytania i wnioski.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

Twoje dane mogą być przekazywane:

1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu;
2. firmom kurierskim i świadczącym usługi pocztowe, które będą dostarczać przesyłki do Państwa;
3. kancelariom prawnym, którym firma  zleciła np. prowadzenie postępowania;
4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Osobom przez nas upoważnionym, naszym pracownikom w celu wykonywania obowiązków służbowych.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Twoje dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1. przepisy prawa, które mogą obligować INDROL Sp. z o.o., spółka komandytowa, do przetwarzania danych przez określony czas;
2. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów INDROL Sp. z o.o., spółka komandytowa okres niezbędny do świadczenia usług przez INDROL Sp. z o.o., spółka komandytowa i zapewnienia niezbędnej obsługi klienta;
3. okres, na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa

Masz prawo do:

1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
2. sprostowania danych;
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
6. przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą plików cookie, INDROL SP. Z O.O. SP.K. w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Firmę  masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie będą konsekwencje niepodania danych

Podanie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy lub świadczenia usług. Bez ich podania umowa nie może zostać zawarta;

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub drogą elektroniczną na skrzynkę iod@indrol.pl